PATRONAT TVP3 ŁÓDŹ

1. TVP3 Łódź może - na wniosek organizatorów - objąć patronatem medialnym wydarzenia i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, naukowym, edukacyjnym, sportowym lub społecznym mające szczególne znaczenie dla lokalnych społeczności województwa łódzkiego.

2. TVP3 Łódź nie jest zainteresowana patronowaniem wydarzeniom i przedsięwzięciom które: - naruszają obowiązujące prawo i normy obyczajowe - mają charakter jedynie komercyjny - nie mają większego znaczenia dla życia lokalnej społeczności - są organizowane przez partie polityczne lub służą promocji podmiotów zaangażowanych politycznie.

3. W ramach opieki medialnej związanej z przyznanym patronatem TVP3 Łódź zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o wydarzeniu lub przedsięwzięciu na swojej stronie internetowej w dziale „Patronaty” oraz wpisania tej informacji na listę tematów szczególnego zainteresowania redakcji Łódzkich Wiadomości Dnia lub zespołów redagujących inne pokrewne tematycznie audycje.

Uwaga! TVP3 Łódź z przyczyn wynikających z uwarunkowań organizacyjnych i ekonomicznych nie może zagwarantować obsługi reporterskiej dla wszystkich wydarzeń/przedsięwzięć objętych patronatem.

4. W ramach podjętej współpracy patronackiej od organizatorów oczekujemy: - przekazania materiałów tekstowych oraz graficznych związanych z przedmiotowym wydarzeniem lub przedsięwzięciem do zamieszczenia na stronie www.lodz.tvp.pl, - ekspozycji logo TVP3 Łódź na wszystkich materiałach promocyjnych i prasowych (wypożyczenia roll-upu/banneru z logo TVP3 Łódź), - zamieszczenia logo na stronie internetowej dotyczącej wydarzenia wraz z opcją przekierowania na stronę www.lodz.tvp.pl, - uwzględnienia roli TVP Łódź w wypowiedziach dla prasy i mediów.

PROCEDURA PRZYZNANIA PATRONATU

1. Dokumentacja dotycząca patronatu TVP3 Łódź - złożona minimum 14 dni przed planowanym wydarzeniem lub przedsięwzięciem w formie pisemnej lub elektronicznej - powinna zawierać:

a) Pismo przewodnie, prośbę o patronat medialny do Dyrektora TVP3 Łódź, zawierające datę, miejsce oraz dane kontaktowe organizatora

b) Wypełniony wniosek o przyznanie patronatu medialnego TVP3 Łódź zamieszczony w załączniku

c) Oświadczenie dotyczące abonamentu radiowo-telewizyjnego od wszystkich posiadanych odbiorników telewizyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85 poz. 728 z późn. zmianami) zamieszczone w załączniku.

2. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie TVP3 Łódź lub na adres mailowy: julita.felsztukier@tvp.pl na 14 dni przed wydarzeniem/imprezą. W tytule e-maila proszę napisać: „Prośba o patronat medialny TVP3 Łódź”.

3. O decyzji w sprawie patronatu TVP3 Łódź powiadamia podmiot wnioskujący pisemnie w terminie 7 dni od jej podjęcia. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie należy uznać, że wniosek o uzyskanie patronatu został rozpatrzony negatywnie. Od decyzji odmawiającej objęcia patronatem wydarzenia lub przedsięwzięcia nie przysługuje odwołanie.

4. Objęcie patronatem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia przez TVP3 Łódź nie jest równoznaczne z deklaracją wsparcia organizacyjnego lub finansowego i nie daje jego organizatorowi prawa do ubiegania się o takie wsparcie.